Nieuws

 

Juul Verhelst (Antwerpen 1932 – Gent 2020)

Met grote verslagenheid vernemen we het overlijden van Juul Verhelst. Wij bieden aan de familie onze oprechte deelneming in het verdriet dat hen treft.

Juul Verhelst was hoogleraar en voorzitter van de 'Interuniversitaire Specialisatie-opleiding Archivistiek en hedendaags Documentbeheer' aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast was hij als archivaris verbonden aan het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën. Zijn bijdrage aan en impact op de Vlaamse archiefwereld kan niet overschat worden. Hij was tevens één van de mede-oprichters van Dacob vzw. Samen met zijn partner Griet Maréchal begeleidde hij Dacob bij het ontsluiten van archieven en zorgde voor een wetenschappelijke omkadering.

Juul Verhelst groeit op in een protestants arbeidersmilieu in Antwerpen. Zijn grootvader was een overtuigd socialist, werkzaam bij de metaalbewerkers-scheepsbouwers aan de haven. Zijn moeder werkte bij Bell en was daarnaast een actieve zangeres in het koor van de Antwerpse opera. Zo trad ze vaak op voor de Vrije Radio Antwerpen en het Nationaal Instituut voor de radio-omroep (N.I.R.).

Na zijn lagere school studeert hij Grieks-Latijn aan het KA te Antwerpen waar Leo Michielsen zijn leraar Geschiedenis is, die voor altijd een stempel zal drukken op Juul Verhelsts manier van werken en denken. Hij volbrengt zijn dienstplicht en gaat vervolgens een tijdje werken; met het verzamelde geld vangt hij zijn hogere studies aan. Ondertussen volgt hij ook de cursus filosofie van Leopold Flam aan de Volksuniversiteit Emile van der Velde te Antwerpen.

In 1956, het jaar waarin hij uit Antwerpen naar Gent geschiedenis gaat studeren, sluit Juul Verhelst zich aan bij de Socialistische Vlaamse Studentenbeweging (SVSB). In 1957 wordt hij lid van de Kommunistische Partij van België (KPB) en wordt hij verkozen in het afdelingsbestuur Gent, daarna in bestuursinstanties van de federatie Gent-Eeklo-Sint-Niklaas en tenslotte in het centraal comité. Door de federalisering van de KPB zetelde hij later ook in de Vlaamse Raad van de partij.

In 1960 wordt hij assistent aan het seminarie voor hedendaagse geschiedenis bij Prof. Jan Dhondt die zijn assistenten aanzet deel te nemen aan de examens archivaris-paleograaf. In 1965 verlaat Juul Verhelst de universiteit en start zijn loopbaan bij het Rijksarchief te Gent. Door zijn archiefwerk, bestudeert hij ondermeer de sociale stratificatie van Deinze en omstreken in de achttiende en negentiende eeuw waarrond hij in 1972 zal doctoreren. Hij krijgt een gedetailleerd inzicht in de werking van de archieven en de talloze archiefvormers en wordt in 1978 eerst afdelingshoofd van de inspectie en vervolgens hoofd van het departement algemene diensten in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

Als KPB militant is hij betrokken bij vredeswerk, hetzij rechtstreeks als partijtaak, hetzij namens de Belgische Unie Voor de Verdediging van de Vrede (BUVV; later Vrede vzw). In het kader hiervan houdt hij talloze lezingen over de geschiedenis van de internationale machtsverhoudingen sinds 1945 en de ontwikkeling van het Vietnamees conflict.

Vanaf de jaren zeventig geeft hij les in de kaderschool van de KPB met het handboek van Leo Michielsen 'De geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging' als leidraad.

Hierover schrijft Juul Verhelst later: “dat hangt samen met zijn heldere betoogtrant en vooral met de grote eerlijkheid waarmee hij historische ervaring, humanistische bewogenheid en het bedrijven van politiek met elkaar in evenwicht zocht te houden. Hij vertegenwoordigde voor zijn studenten nog 'déontologie'. De wetenschappelijke kwaliteit maakt zijn werk waardevol voor verdere vraagstelling. Zijn bereidheid om telkens weer de theorie aan de feiten te toetsen heeft tot die kwaliteit bijgedragen.

Zoals Michielsen ijverde Juul Verhelst tegen de zogenaamde 'waardevrije' geschiedenis en academische onberoerdheid. “Wie beweert waardevrij te schrijven, is zich niet bewust van de klasseinhoud van de termen die hij gebruikt: 'apolitisme is altijd reactionair'”. Vanuit dit perspectief besteedde Juul Verhelst ook in zijn universitaire cursussen meer aandacht aan deontologie en de noodzaak van een ethische aanpak.

We nemen afscheid van Juul Verhelst, zes maanden na het overlijden van zijn partner Griet Maréchal. Beiden zijn voor Dacob vzw een verlies van onschatbare waarde.

 

Doubna, science, amour et politique au pays des soviets

Net verschenen bij CArCoB en Mémogrames : Jean Moulin, Doubna / Дубна, science, amour et politique au pays des soviets.

In april 1971 vertrok de natuurkundige Jean Moulin naar Doubna in de Sovjet-Unie. In zijn autobiografische verslag vertelt hij over het dagelijks leven en zijn verblijf bij zijn Russische schoonfamilie. Hij schrijft over zijn 'Slavische ziel', zijn liefde voor de Russische cultuur en het land, zijn communistische idealen die hij erfde van zijn vader en grootvader maar ook over zijn wetenschappelijk roeping.

Na zijn terugkeer zet Jean Moulin zijn loopbaan in België verder bij de Federale Dienst Wetenschapsbeleid waarvoor hij vaak als hoofd van internationale samenwerkingen terug naar Rusland reisde om er Belgische en internationale delegaties te begeleiden.

Zoals José Gotovitch in zijn voorwoord schrijft: "Ce texte n’a de valeur démonstrative que d’une vérité : celle-ci est multiple. C’est en évoquant les éléments « basiques » de la vie quotidienne qu’elle se révèle souvent plus proche de nos exigences historiques que les réquisitoires idéologiques qui sont devenus le politiquement correct d’aujourd’hui.”

Het boek kan voor 20 € (excl. verzendkosten) besteld worden bij CArCoB. Meer informatie? carcob@skynet.be of 02/513 61 99.

 

De KPB afdeling Turnhout: 1934 - 1986

oprichting KPB afdeling Turnhout, 1934. Foto SAT

Jef Smets schreef de 'Chronologische Geschiedenis van de Communistische partij van België afdeling Turnhout: 1934 – 1986'.

Zijn relaas geeft een overzicht van de werking van een kleinere politieke afdeling, de rol van basismilitanten en de impact van internationale gebeurtenissen op een lokale partij (de Spaanse Burgeroorlog, WOII, …). Daarnaast geeft het een mooi beeld van plaatselijke acties, samenwerkingen met andere politieke partijen en jeugdgroeperingen.

Het document bevat bovendien twee interviews met Louis Boogers, oprichter van de KPB in Turnhout; een bibliografie van Louisa Poels (echtgenote van Louis Boogers en – zoals haar man - lid van het verzet) en een interview met Jef Smets, voormalig politiek secretaris van de KPB Turnhout.

Download en lees meer hier

 

Griet Maréchal

Met grote verslagenheid vernemen we het plotse overlijden van Griet Maréchal.

Griet was jarenlang bestuurslid en vrijwilligster bij Dacob en kwam tot vorige week zich inzetten in het archief in Brussel. Ze was sinds kort secretaris van de Raad van Bestuur.

Als historica en archivaris was ze jarenlang een spilfiguur in de werking en uitbouw van ons archief. Door haar ervaring en kennis heeft ze de wetenschappelijk aanpak bij Dacob enorm verbeterd en verfijnd.

Samen met haar partner Juul Verhelst is ze jarenlang als archivaris verbonden geweest aan het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën. Zij waren beiden leden van de communistische partij (KPB) en ook van Vrede vzw.

Wij bieden aan haar partner Juul Verhelst en haar familieleden onze oprechte deelneming in het verdriet dat hen treft.

Dacob vzw.

 

Een bijzondere affiche

Op drukwerk voor de gemeenteverkiezingen te Ninove van februari 1965 zien we een eigenaardige hamer en (omgekeerde) sikkel in een rode cirkel en blauw vlak. “O.... Banier!....” staat in een groot lettertype onder de afbeelding gedrukt.

Op het eerste zicht verwijst de affiche naar de traditionele communistische symbolen (hamer, sikkel, rode kleuren, een uitgesproken slogan, enz.). Maar er is meer aan de hand...

Lees het volledige artikel hier.

 

Het fotoarchief van de Rode Vaan

Het fotoarchief van de redactie van de Rode Vaan is heel divers en groot: 27 dozen die meer dan 3,5 strekkende meter innemen. De collectie bevat zo een 5000 foto's. Voor de ordening hebben wij voor elke doos de thematische indeling van de redactie behouden. In meerdere dozen komen dezelfde thema's aan bod.

Het is vaak moeilijk om de afdrukken binnen een specifieke context te plaatsen, omdat ze niet van data voorzien zijn. Bevatten ze op de achterzijde verwijzingen naar een specifiek artikel in de Rode Vaan dan zij ze gemakkelijker te duiden.Betogingen, bedrijfsbezettingen en specifieke politieke acties kunnen aan de hand van bepaalde slogans, personen en historische details worden geïdentificeerd.

Dit beeldmateriaal beslaat voornamelijk de periode 1965 – 1990, maar foto's komen ook voor in andere archieven die DACOB vzw en CarCoB vzw beheren. Zo vindt men oudere foto's, hoofdzakelijk uit de periode 1921 – 1959, in de fototheek die CarCob heeft ontsloten en die heel wat beeldmateriaal bevat dat werd gepubliceerd in de Rode Vaan.

De meeste foto's zijn zwart-wit afdrukken en het werk van Jo Clauwaert, lange tijd de huisfotograaf van de Rode Vaan. Daarnaast bezorgden militanten soms beeldmateriaal van hun acties en manifestaties of ze deden een beroep op freelancers. In het Gentse was dit vaak Winnifred Bauwens, kortweg Winnie.

De uitgebreide beeldreportages van Jo Clauwaert geven een mooi beeld van specifieke acties en bedrijfsbezettingen, maar zoemen ook in op industriële architectuur en landschappen. Clauwaert was van opleiding grafisch designer wat zijn oog voor detail en esthetiek verklaart. Zijn reportage van de stakende Britse mijnwerkers die hij samen met Jos Gavel voor de Rode Vaan maakte, is hiervan een mooi voorbeeld.

De acties en manifestaties van de KPB en KJB tegen de abortuswetgeving, tegen het plaatsen van atoomwapens, tegen de Vietnamoorlog, tegen het apartheidsregime, voor meer sociale rechten en beter openbaar vervoer enz. vormen het hart van het archief. Congressen, vergaderingen en reünies binnen de partij zijn eveneens goed gedocumenteerd. Het archief geeft tevens een mooi beeld van de werking van de redactie van de Rode Vaan zelf. Er zijn tientallen foto's van interviews, redactievergaderingen en -samenkomsten.

Ten slotte bevat dit archief 'algemene persfoto's' van persagentschappen bijvoorbeeld uit de DDR en China. Veelal gaat het om sfeerbeelden soms met een propagandistisch karakter.

Lees meer en raadpleeg de inventaris hier.

 

Het archief van Jaak Withages (1920 - 1993) ontsloten

Jaak (Jacobus) Withages werd op 2 juli 1920 in Borgerhout geboren. In mei 1936 begon hij te werken en had diverse baantjes tot hij eind 1945 werk vond bij Antwerpse firma's voor scheepherstelling. Op 1 augustus 1942 werd hij lid van de K.P. Met communisten had hij contact gehad via zijn vader die een groot bewonderaar was van de Sovjet-Unie en een “spijshuis” openhield waar communisten kwamen.

Jaak was de bezieler van de K.P. afdeling onder de scheepsherstellers en bleef altijd zeer actief op syndicaal gebied. Wellicht gebroodroofd ten gevolge van een actie van de dokwerkers tegen het lossen van wapens, kwam hij in dienst van de partij. In die tijd werden de verantwoordelijken vaak verplaatst. Zo was Jaak vanaf dec. 1951 politiek secretaris van de federatie Oostende. Eind 1952 vinden we hem als politiek secretaris in Antwerpen, in 1956 in de federatie Limburg en nadien opnieuw in de federatie Antwerpen.

In 1974 werd Withages lid van het nationaal secretariaat gevestigd in Brussel (nationaal secretaris; organisatieverantwoordelijke). Hij is provincieraadslid geweest en tot aan zijn dood was hij voorzitter van de Club Jef Van Extergem vzw.

Lees meer en raadpleeg de inventaris hier.

 

Het archief van Rudi van Vlaenderen ontsloten

Rudi van Vlaenderen (1930-1994) was één van de belangrijkste theaterpersoonlijkheden van Vlaanderen. Zijn artistieke carrière was voorbestemd: zowel zijn vader als grootvader waren persoonlijkheden in de (Gentse) theaterwereld. Hij was tevens (indirect) betrokken bij verschillende progressieve cultuurverenigingen en -organisaties.

Doorheen de jaren 1960 speelde en regisseerde hij verschillende maatschappijkritische stukken en zette zich ook in voor de 'academisering' van het theater.

Het kleine archief bij DACOB vzw weerspiegelt de voorkeur van Rudi van Vlaenderen voor maatschappijkritische kunst en meer bepaald zijn fascinatie voor het werk van Bertolt Brecht. Niet toevallig was hij ook stichtend lid van de beheerraad van de vereniging België-D.D.R en werkte nauw samen met het Masereelfonds.

In het archief vinden we tevens stukken die wijzen op zijn nauwe band met andere progressieve organisaties zoals de Gentse Multatulikring en de Federatie van de Socialistische Toneelverenigingen, afdeling Oost-Vlaanderen. Het archief is heel disparaat en werd zo goed als mogelijk beschreven en ingedeeld volgens toneelvoorstelling of -organisatie. Het bevat een aantal scripts, regieaanwijzingen en documentatiemateriaal.

Lees meer en raadpleeg de inventaris hier.

 

Voorbije activiteiten

Het archief van Jos Wolles ontsloten

Jozef Frans Alfons (roepnaam Jos) is geboren op 2 oktober 1935, als enige zoon van Alfons Wolles, die beschouwd kan worden als een pionier van de Communistische Beweging (Jeugd en Partij). Alfons Wolles kwam om in het KZ Neuengamme, waarschijnlijk geëxecuteerd.

Het politiek verleden van zijn vader en zijn dood in Neuengamme bepaalden voor een groot deel het engagement van Jos Wolles in de communistische beweging (partij, neven- en mantelorganisaties). Hij beleefde de lotgevallen van de communistische beweging vanaf het einde van WOII tot aan de erosie van de KP in Vlaanderen en haar uiteindelijke verdwijning.

Lees meer en raadpleeg de inventaris hier.

 

Archief betreffende Wereldoorlog II

Dit archief, in het Frans genoemd “archives de la clandestinité”, was reeds ontsloten of juister geformuleerd gevormd door Carcob, genummerd en ingevoerd in Pallas. Aan de ordening en de nummering wensten wij bijgevolg weinig te veranderen.

We hebben ons dan ook beperkt tot het meer gedetailleerd beschrijven van de documenten en deze in het Nederlands of die Vlaanderen betreffen niet verwaarloosd.

Dit archief is geen organisch gegroeid geheel, maar eerder een verzameling van stukken uit hoofdzakelijk de periode 1939– 1945 waarin wel enkele archiefvormers kunnen worden onderscheiden zoals de Kommunistische Partij, het Onafhankelijkheidsfront, Solidariteit van het Onafhankelijkheidsfront, de Partizanen. Wat hier verzameld is, is ook vaak archief betreffende diverse instanties eerder dan archief van deze instanties.

José Gotovitch heeft voor zijn studie Du rouge au tricolore. Les communistes belges de 1939 à1944. Un aspect de l'histoire de la Résistance en Belgique (Carcob, 2018, 2de uitg.) uitgebreid gebruik gemaakt van deze documenten.

Lees meer en raadpleeg de inventaris hier.

 

Archief Justin Van Moer - Federatie Mechelen

In januari 2019 schonk Hugo Verstrepen een klein archief met dubbels uit het persoonsarchief van Justin Van Moer dat zich bevindt in het Stadsarchief van Mechelen. Deze kleine collectie bevat voornamelijk stukken van de federatie en afdeling Mechelen en aanverwante organisaties, maar weerspiegelt ook de politieke carrière en interesses van Justin Van Moer.

Deze inventaris geeft een beeld van een samengesteld archief maar is alles behalve volledig. Zo omvatte de federatie Mechelen de afdelingen Mechelen, Willebroek en Lier wat hier spijtig genoeg niet weerspiegeld wordt.

Daarnaast richtten leden van de federatie diverse zij-organisaties op of hadden er nauwe banden mee: zoals het Strijdfonds, de KJB Mechelen, FMF Mechelen, het Mechels Antifascistisch Front, VAAF en Boycot Outspan Actie, de Willebroekse Verenigde Aktiekomitees. Hiervan zijn slechts enkele stukken aanwezig.

Lees meer en download de inventaris hier.

 

De Volkshogeschool en het Centrum voor Volksopvoeding Oostende

Het archief van de Volkshogeschool en het Centrum voor Volksopvoeding in Oostende werd onlangs ontsloten.

De Volkshogeschool Oostende is een afdeling van “De Vereniging der Volkshogescholen ter Popularisering van Wetenschappen en Kunsten” opgericht op 1 augustus 1955.

Haar doel was het populariseren van wetenschappen en kunsten. De activiteiten waren ideologisch links en voornamelijk vrijzinnig georienteerd.

Het “Centrum voor Volksopvoeding” werd opgericht op 27 juli 1962. Het stelde zich hoofdzakelijk de arbeidersopvoeding tot doel door middel van voordrachten, geleide bezoeken, studiereizen en dergelijke, maar vooral door cursussen en debatten.

De eerste jaren werden heel wat cursussen gegeven door Bob Claessens over het dialectisch materialisme (1961-1964), het historisch materialisme (1964- 1966) en over psychologie en psychiatrie (1966-1967). Andere sprekers waren R. Gilles over economie (maart- mei 1966) en Prof. H. Buck over de socialistische economie (jan.-febr. 1967) en Jan Debrouwere over de geschiedenis van de Vlaamse bewustwording (1967). Na de dood van Bob Claessens (aug. 1971) werd het Centrum naar hem genoemd om dan een afdeling van het Masereelfonds te worden dat in 1971 was opgericht.

Lees meer en download de inventaris hier.

 

Archief Van de Federatie Z–W–Vlaanderen en de Afdeling Kortrijk

Het archief van de federatie Zuid-West-Vlaanderen en de afdeling Kortrijk werd begin 2018 geschonken aan Dacob vzw. De stukken bevonden zich in het oude partijlokaal 'Café 1917' te Kortrijk. Het archief geeft een mooi overzicht van de werking van een kleine federatie waarin de afdeling Kortrijk een centrale rol speelde. De lokale werking en de voorbereidingen voor acties en verkiezingen komen mooi aan bod. Daarnaast geven diverse stukken en dossiers een inzicht in de financiële werking van de federatie en de lokale afdeling.

Het archief bevat ook stukken van de v.z.w. Socio-Cultureel Centrum 'Club Werner Vandenborre'. Deze vereniging werd opgericht door de KPB afdeling te Kortrijk met als doel socio-culturele en ontspanningsactiviteiten (tombola's, wedstrijden, feesten) te organiseren. Het richtte overigens ook een winkel in met producten uit het Oostblok. Hoewel ze in zekere mate autonoom werkte, was er een indirecte band met de partij. De v.z.w. had lokaal een enorme impact, was een bron van inkomsten (evenals het café) en was in zekere mate een stem voor de KPB. Hiermee verbonden zijn de stukken betreffende de N.V.'s Stimosoc en Stimobel. Beide vennootschappen werden opgericht, respectievelijk in 1974 en 1975, voor het beheren van de immobiliën van de KPB. Door de jaren heen, streefde de Kortrijkse tak ook hier naar meer onafhankelijkheid en nam de touwtjes in eigen handen.

Tenslotte bevat de collectie nog enkele mooie objecten, Sovjet sculpturen en unieke partijvlaggen.

Lees meer en download de inventaris hier.

 

De 'foulards' van de KPB

CArCoB beheert een heel mooie collectie sjaals waarvan sommige ontworpen zijn door bekende artiesten zoals Pablo Picasso, Fernand Léger, Jean Amblard en Louis Deltour.

Een inventaris hiervan is nu beschikbaar. Deze halsdoeken komen voor een groot deel uit het archief van Michel Vanderborght, die gedurende vele jaren nationaal secretaris van de Communistische Jeugd was en als dusdanig één van de organisatoren van de Wereldfestivals van de Jeugd. Naar aanleiding van deze festivals creëerden diverse artiesten 'foulards' die door de deelnemers werden gedragen. Alle festivals, behalve het eerste van 1947, tot en met het elfde festival van de Wereldfederatie van de democratische Jeugd te Havana zijn vertegenwoordigd in de verzameling.

Lees hier het volledige artikel

 

Een nieuwe bibliografie over de geschiedenis van de KPB/PCB

“Van “internationale” tot “incident”. Duizend-en-één titels over een onvoltooide revolutie.

Zo noemt Hugo Verstrepen zijn bibliografie over de geschiedenis van de Kommunistische Partij van België. Bij het voorbereiden van een artikel over de Mechelse KPB-afdeling en -federatie stelde hij vast dat een algemeen literatuuroverzicht over de KPB ontbrak. De bestaande overzichten zijn immers vaak beperkt of spitsen zich toe op specifieke thema's.

Om deze leemte te vullen ploos Verstrepen talloze bibliografieën in boeken en ongepubliceerde licentiaatsverhandelingen uit, nam allerlei retrospectieve bibliografieën, tijdschriften en vele artikels door. Toch noemt hij zijn werk een selectieve bibliografie bedoeld als werkinstrument. Een gedrukte bibliografie is snel verouderd, maar daar het hier om een digitale publicatie gaat, kan ze snel geactualiseerd en aangevuld worden...

De “Duizend-en-één titels over een onvoltooide revolutie” is opgedeeld in twee hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk zijn de titels alfabetisch geklasseerd, het tweede hoofdstuk bevat een thematische onderverdeling. Deze indeling is natuurlijk arbitrair en hoofdzakelijk toegespitst op een eerder klein aantal onderwerpen. De thema's dienen dus louter als tool om op een efficiënte manier publicaties terug te vinden.

Wat dit alles nog interessanter maakt zijn de talloze hyperlinks die zijn opgenomen en de geïnteresseerden meteen doorverwijzen naar de desbetreffende artikels. Dat er hiaten zijn is vanzelfsprekend.Veel links hebben immers slechts een tijdelijk karakter of publicaties zijn veranderd van locatie op het net, maar ook dit wordt in de mate van het mogelijke aangeduid.

En vergeten we niet te vermelden dat het geheel in de twee landstalen is opgemaakt.

Van deze gelegenheid maken we ook gebruik om te signaleren dat José Gotovitch momenteel samen met Jean Paul Willems aan een databank met ongeveer 800 titels werkt. De opzet is deze in de toekomst op de site van CarCOB te plaatsen.

“Van “internationale” tot “incident”. Duizend-en-één titels over een onvoltooide revolutie. Selectieve bibliografie van de KPB en haar voormannen” van Hugo Verstrepen kan hier worden gedownload: www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/9.pdf

 

Aanvulling Archief Eddy Poncelet

Het persoonlijk archief van Eddy Poncelet werd aangevuld met stukken geschonken in 2017. Het bevat o.a. interessante documenten betreffende de Volksjeugd en de Kommunistische Jeugd op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast geeft het ook een idee van de vorming en kaderscholing binnen de KPB.

Bekijk de aangepaste inventaris hier of consulteer Pallas.

 

Archief Georges Van den Boom ontsloten

Georges Van den Boom (Gent, 11 december 1897 - Brussel, 21 juni 1978) was stichtend lid van de Kommunistische Partij van België. Hij was sterk actief in de communistische pers en het syndicale leven. In 1937 werd hij aangesteld als voorzitter van de Vlaamsche Kommunistische Partij (VKP), opgericht in het kader van de volksfrontpolitiek van Komintern-leider Georgi Dimitrov.

Het ontsloten archief is heel divers en omvat o.a. persoonlijke documenten, stukken met betrekking op de KPB/PCB en een verzameling persknipsels en ander documentatiemateriaal. Het geeft een mooi beeld van de politieke interesses van Georges Van den Boom maar er zijn ook lacunes. Zo is er weinig te vinden over zijn activiteiten binnen de (internationale) vakbondsbeweging en behalve verzamelde documentatie zijn er geen documenten over de Vlaamse beweging. Daarentegen is er wel een reeks artikels geschreven door Van den Boom wat zijn activiteit binnen de communistische pers weerspiegelt.

Een bijzonder dossier (doos 1, nr 7) handelt over de interne strijd binnen de partij in de periode 1927 – 1928 en de rol hierin van de Communistische Internationale. Het is een mooie aanvulling op hetgeen terug te vinden is in het vooroorlogse archief van de KPB/PCB (CAR AVTG nrs. 84 – 96).

Lees meer en download de inventaris hier.

 

Collectie Jef Van Extergem ontsloten

Jef Van Extergem (Dendermonde, 18 februari 1898 – Ellrich, maart 1945) was antimilitarist, activist, socialist, Vlaams-nationalist en communist.

De collectie Jef Van Extergem bestaat zowel uit persoonlijke archiefstukken (foto's, brieven, vlugschriften en periodieke uitgaven) van en over Jef Van Extergem als uit stukken samengebracht door derden. De archiefvormer is onbekend. De collectie kwam in handen van Dacob via Georges Goeminne. Een aantal originele stukken komt uit het persoonlijke archief van Maria Van Extergem (dochter van Jef).

Andere stukken zijn samengebracht door de Jef Van Extergem Club naar aanleiding van herdenkingstentoonstellingen. De kleine verzameling originele foto's en originele periodieke uitgaven en vlugschriften geeft een mooi inzicht in de levensloop van Jef Van Extergem en zijn familie.

Lees meer en download de inventaris hier.

 

Dissidentie binnen de KPB

In Brood&Rozen 2018/3 verschenen artikels van Rudi Van Doorslaer en Eric Torrekens over dissidentie binnen de KPB.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de archieven van Dacob. De artikels werden uitvoerig geïllustreerd met foto's en documenten uit onze collecties.

Lees hier 'De Vlaamse dissidenten in de Kommunistische Partij van België' van Rudi Van Doorslaer.

Lees hier 'De uitsluiting van mijn grootvader Frans Torrekens uit de Kommunistische Partij van België' van Eric Torrekens.

 

80 jaar geleden verlieten de Internationale Brigades Spanje

Sven Tuytens schreef een artikel over het leven van Piet De Moor, lid van de Belgische Kommunistische Partij, redactielid van La Voix du Peuple en brigadist.

Lees hier'80 jaar geleden verlieten de Internationale Brigades Spanje. Piet de Moor - de laatste Belg die tijdens de Spaanse Burgeroorlog sneuvelde'

 

Raadpleeg de online catalogus

Pallas laat toe het reeds ontsloten archief en de bibliotheek te doorzoeken. De catalogus wordt steeds verder aangevuld en geactualiseerd.